Baderegler…

Har vi ikke så mange af. Men for at vi alle kan være på havnebadet og få en god oplevelse, har vi en række principper vi beder medlemmerne af Vinterbadeklubben Lillebjørn om at respektere og overholde:

 • Badningen foregår på eget ansvar
 • Gå forsigtig til værks indtil du ved, hvordan din krop reagerer på det kolde vand
 • Da havnebadet ligger centralt i byen, hvor der færdes mange mennesker, bades der altid med badetøj
 • Hold øje med hinanden

 

Vedtægter for Vinterbadeklubben Lillebjørn

 1. Navn
  Foreningens navn er Vinterbadeklubben Lillebjørn
 2. Hjemsted
  Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune med tilholdssted i Aalborg Kommunes Havnebadebassin.
 3. Formål
  Foreningens formål er at dyrke udendørs badning hele året med et særligt fokus på perioden 1. september til 1. maj.
 4. Medlemskab
  Foreningen er åben for alle over 18 år, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.Fuld medlemsret indtræder efter deltagelse i et introduktionskursus samt ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.Bestyrelsen kan eksludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig, hvis 2/3 i bestyrelsen kan stemme for eksklusionen.
 5. Kontinent
  Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.
 6. Generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt inden udgangen af februar måned.Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af tid, sted og dagsorden sker med mindst 1 måneds varsel ved opslag i klubbens lokaler.Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:Valg af dirigent
  Formandens beretning
  Godkendelse af regnskab
  Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  Valg af bestyrelse
  Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Valg af revisor
  Behandling af indkomne forslag
  EventueltGeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
  Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Afstemninger sker ved håndsoprækning medmindre mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
 7. Ekstraordinær generalforsamling
  Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling kan ske med 14 dages varsel.
 8. Vedtægtsændringer
  Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
 9. Bestyrelsen
  I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 3 – 5 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand (og 1 bestyrelsesmedlem). I lige år vælges kasserer og 1 (2) bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen.Bestyrelsen holder møde 4 gange om året eller når formanden eller 1 (2) bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.
 10. Regnskab
  Regnskabsåret følger kalenderåret.Kassereren udarbejder 1 gang årligt drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har etil enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.
 11. Tegningsret
  Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.
 12. Opløsning af foreningen
  Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver en forening i Aalborg Kommune med et lignende formål og aktivitet.